top of page

สินค้า

Shrink film แบบม้วน

ฟิล์มหด PVC นี้จะมีคุณสมบัติโดดเด่นตรงที่ เนื้อฟิล์มมีความใส ทำให้เมื่อหดรัดผลิตภัณฑ์แล้ว สามารถแสดงความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์ได้ดี สีสันของสินค้าที่สวยงาม ข้อความ ยี่ห้อ คุณสมบัติ ส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ผู้ขาย ต้องการให้ผู้บริโภคได้เห็น ทั้งนี้การใช้ฟิล์มหด ห่อหุ้มผลิตภัณฑ์ ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคทราบว่า ผู้บริโภคเป็นบุคคลแรกให้การเปิดใช้สินค้านั้น มีให้เลือกแบบม้วน หรือสั่งผลิตเป็นถุง เพื่อให้พอดีกับสินค้าขนาดต่าง ๆ ได้

              -  ฟิล์มหด (SHRINK FILM ) แบบม้วนแกนแผ่นคู่

ฟิล์มหด ชนิด PVC เป็นลักษณะฟิล์มม้วนแกนแผ่นคู่แบบท่อ ลูกค้าสามารถนำไปตัดตามความยาวที่เหมาะสมกับ บรรจุภัณฑ์เองได้ หรือใช้ร่วมกับ เครื่อง ซีลปิดปากถุงผลิตหน้ากว้างขนาด 3 นิ้ว ถึ ง30 นิ้ว

ฟิล์มหดม้วนแกนแผ่นคู่แบบท่อ.png
ม้วนแนกกว้างยาว.png

            -  ฟิล์มหด (SHRINK FILM ) แบบม้วนแยกแผ่นสำหรับแพคกิ้ง หรือ ม้วนแยกแผ่นสำหรับเลเบลฟิล์มหด ชนิด PVC เป็นลักษณะฟิล์มแบบม้วนแกนแยกแผ่นฟิล์มลักษณะนี้มี 2 ประเภทคือ สำหรับแพคกิ้งออโต้เข้าเครื่อง และ สำหรับพิมพ์เลเบลผลิตหน้ากว้างขนาด 10 นิ้ว ถึง 20 นิ้ว

ฟิล์มหดม้วนแยกแผ่น.png

             -  ฟิล์มหด (SHRINK FILM ) แบบม้วนผ่าข้างฟิล์มหด ชนิด PVC เป็นลักษณะฟิล์มม้วนผ่าข้าง PVC SOFT  ผลิตหน้ากว้างขนาด 10 นิ้ว ถึง 20 นิ้ว

ฟิล์มหดม้วนแกนผ่าข้าง.png

Shrink film แบบถุง

          -  ฟิล์มหด ( SHRINK FILM ) แบบรีดแบน ฟิล์มหด ชนิด PVC เป็นลักษณะถุงฟิล์มหดที่ เปิดปาก 1 ด้าน อีกด้านจะรีดเป็นเส้นตรง

มีชายถุงลักษณะของถุงเหมือนถุงแกง เป็นฟิล์มหดตัดสำเร็จตามขนาดหน้ากว้าง และ ความยาวที่ต้องการพร้อมใช้งานได้ทันทีโดยผลิตหน้ากว้างขนาด

3 นิ้ว ถึง 30 นิ้ว

ฟิล์มหดPVC รีดแบนหรือรีด1ด้าน.png
รีดแบนกว้างยาว.png

              -   ฟิล์มหด ( SHRINK FILM ) แบบตัดเปิด ฟิล์มหด ชนิด PVC เป็นลักษณะถุงฟิล์มหดที่ เปิดปาก 2 ด้าน แบบทะลุ เป็นฟิล์มหดตัดสำเร็จตามขนาดหน้ากว้าง และ ความยาวที่ต้องการพร้อมใช้งานได้ทันทีโดยผลิตหน้ากว้างขนาด 3 นิ้ว ถึง 30 นิ้ว

ฟิล์มหดPVC ตัดเปิด2ด้าน.png
ตัดเปิดกว้างยาว.png

           -  ฟิล์มหด ( SHRINK FILM ) แบบรีดโค้ง ฟิล์มหด ชนิด PVC เป็นลักษณะถุงฟิล์มหดที่ เปิด ปาก 1 ด้าน อีกด้านจะปิดเป็นเส้นโค้งไม่มีชายถุง เป็นฟิล์มหดตัดสำเร็จตามขนาดหน้ากว้าง และ ความยาวที่ต้องการพร้อมใช้งานได้ทันทีโดยผลิตหน้ากว้างขนาด 3 นิ้ว ถึง 30นิ้ว

ฟิล์มหดPVC รีดโค้ง.png
โค้งกว้างยาว.png
bottom of page